Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học ngày 11/5/2018

01
01
'70

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học ngày 11/5/2018

Thứ Sáu ngày 11/5/2018, Khoa Sau đại học đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 06 học viên thuộc 02 chuyên ngành Quản lý văn hóa và Văn hóa học. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra trong không khí nghiêm túc. Kết quả 06 học viên đã bảo vệ thành công luận văn và cần nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa lại luận văn theo biên bản góp ý của từng Hội đồng để hoàn tất hồ sơ chờ cấp bằng thạc sĩ.

http://saudaihoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/IMG_7589.JPG

http://saudaihoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/IMG_7590.JPG

http://saudaihoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/IMG_7591.JPG

Từ khóa: