02
Tháng 04

Quá trình thành lập - Cơ cấu tổ chức

Quá trình thành lập - Cơ cấu tổ chức

[...]

30
Tháng 03

Giới thiệu khoa

Tháng 9/2008, Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM được thành lập, thực hiện mục tiêu đào tạo một đội ngũ cán bộ[...]

30
Tháng 03

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Khoa Sau đại học là đơn vị thuộc trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và[...]