Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

01
01
'70

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌCVĂN HÓA                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                      

                                      

          Số: 142 /TB-ĐHVHHCM                    TP.Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  8 năm 2020

 

           Kính gửi:

                          - Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

                          - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

                          - Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật;

                          - Ủy ban nhân dân, Phòng VHTT quận, huyện, thị xã, thành phố;

                          - Thư viện công cộng các cấp;

                          - Thư viện đa ngành và Thư viện chuyên ngành;

- Các thí sinh có nguyện vọng học tập trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Khoa học Thư viện.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02 NĂM 2020

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA, VĂN HÓA HỌC

VÀ KHOA HỌC THƯ VIỆN

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT - BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020,

 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 02 năm 2020 với 03 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa               mã số: 8229042

- Chuyên ngành Văn hóa học                      mã số: 8229040

- Chuyên ngành Khoa học Thư viện           mã số: 8320203

Riêng đối với chuyên ngành Văn hóa học, điều kiện tối thiểu để tổ chức tuyển sinh khi Trường nhận được từ 05 hồ sơ đăng ký dự thi trở lên.

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.1. Điều kiện văn bằng: (thực hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 về việc ban hành Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp IV trình độ Đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa, mã số: 8229042

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Quản lý văn hóa, Văn hóa quần chúng

* Nhóm ngành gần: Nhóm ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học gồm:

- Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Gia đình học.

* Nhóm ngành khác: Nhóm ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học gồm:

- Nhóm ngành Khoa học giáo dục, Nhóm ngành Đào tạo giáo viên, Nhóm ngành Mỹ thuật, Nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn, Nhóm ngành Nghệ thuật nghe nhìn, Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng, Nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, Nhóm ngành Ngôn ngữ , văn học và văn hóa nước ngoài, Nhóm ngành Kinh tế học, Nhóm ngành Khoa học chính trị, Nhóm ngành Xã hội học và Nhân học, Nhóm ngành Tâm lý học, Địa lý học, Nhóm ngành Khu vực học, Nhóm ngành Báo chí và truyền thông, Nhóm ngành Thông tin – Thư viện, Nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng, Nhóm ngành Xuất bản - Phát hành, Nhóm ngành Quản trị - Quản lý, Nhóm ngành Luật, Nhóm ngành Công tác xã hội, Nhóm ngành Du lịch, Nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng, Nhóm ngành Kinh tế gia đình, Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội, Nhóm ngành Kinh doanh, Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán, Sinh học, Nhóm ngành Sinh học ứng dụng, Nhóm ngành Khoa học vật chất, Nhóm ngành Khoa học trái đất, Nhóm ngành Khoa học môi trường, Nhóm ngành Toán học, Thống kê,  Nhóm ngành Máy tính, Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Nhóm ngành Quản lý công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật in, Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Nhóm ngành chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Nhóm ngành kiến trúc và quy hoạch, Nhóm ngành Xây dựng, Nhóm ngành Quản lý xây dựng, Nhóm ngành Nông nghiệp, Nhóm ngành Lâm nghiệp, Nhóm ngành Thủy sản, Y tế công cộng, Nhóm ngành Quản lý y tế, Nhóm  ngành khai thác vận tải, Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường hiện đang công tác trong các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Nghệ thuật, thông tin, Thể thao và Du lịch.

- Chuyên ngành Văn hóa học, mã số: 8229040

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Văn hóa học

* Nhóm ngành gần: Nhóm ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học gồm:

- Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Ngữ văn, Văn học, Quản lý văn hóa, Gia đình học

- Chuyên ngành Khoa học Thư viện, mã số: 8320203

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Khoa học Thư viện, Thư viện – Thông tin, Thông tin – Thư viện, Thư viện học, Thông tin học.

Lưu ý:

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ bắt buộc phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi tuyển sinh.  

1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa:

+ Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác muốn dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, du lịch.

- Chuyên ngành Khoa học Thư viện:

+ Bằng đại học loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp

+ Bằng đại học loại Trung bình - Khá trở xuống, yêu cầu 01 năm thâm niên công tác trong lĩnh vực Khoa học Thư viện

1.3. Lý lịch thí sinh:

Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

1.4. Tình trạng sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập

1.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường

2. ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC

2.1. Điều kiện ­ưu tiên

Đối tượng và chính sách ưu tiên được thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.1.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2.1.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra do cơ sở đào tạo quy định.

2.2. Điều kiện được miễn thi ngoại ngữ (theo Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại bộ phận Sau đại học thuộc Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

- Đơn xin dự thi: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động hoặc địa phương nơi cư trú;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6cm, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (trường hợp bằng tốt nghiệp không ghi loại, yêu cầu phải nộp bảng điểm toàn khóa);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận bổ sung kiến thức của các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành đăng ký dự thi;

(Đối với bằng cấp, các thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu)

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (không quá 6 tháng);

- Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động dài hạn (bản sao có chứng thực) và giấy chứng nhận thâm niên công tác;

- Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên);

- 04 ảnh thí sinh 3 x 4cm mới nhất (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh);

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

4. THI TUYỂN SINH

4.1. Hình thức thi tuyển: Thí sinh thi tập trung tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

4.2. Các môn thi và hình thức thi tuyển:

- Chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Văn hóa học

+ Triết học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu), thí sinh thi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc - viết.

- Chuyên ngành: Khoa học Thư viện

+ Triết học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Thư viện học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu), thí sinh thi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc - viết.

- Không tổ chức thi các ngoại ngữ khác, chỉ xét miễn thi ngoại ngữ khi các thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam cấp độ 3: IELTS 4.5; TOEFL 450 ITP, 133 CBT, 45iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam PET; BEC Preliminary; BULATS 40; CEFR B1 hoặc một số thứ tiếng khác: tiếng Nga TRKI 1; tiếng Pháp DELF B1, TCF niveau 3; tiếng Đức B1, ZD, tiếng Trung HSK cấp độ 3, tiếng Nhật JLPT N4.

5. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI, BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

- Đối với các thí sinh tốt nghiệp ngành đúng và ngành phù hợp, thời gian nhận hồ sơ từ thời điểm ra Thông báo đến hết ngày 15/11/2020.

- Đối với các thí sinh tốt nghiệp ngành gần và ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi, phải trải qua lớp Bổ sung kiến thức, thời gian nhận hồ sơ từ thời điểm ra Thông báo đến hết ngày 14/9/2020.

5.2. Lệ phí hồ sơ và thi tuyển:

- Hồ sơ dự thi: 100.000 đồng

- Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng

5.3. Bổ sung kiến thức:

- Lớp Bổ sung kiến thức: dành cho các đối tượng ngành gần và ngành khác, dự kiến từ ngày 17/8/2020 đến ngày 14/11/2020.

- Kinh phí học bổ sung kiến thức: (279.000đ/ tín chỉ)

+ Ngành gần:          279.000đ/ tín chỉ x 17 tín chỉ = 4.743.000đ/ học viên

+ Ngành khác:        279.000đ/ tín chỉ x 25 tín chỉ = 6.975.000đ/ học viên

5.4. Ôn thi tuyển sinh: tổ chức ôn thi theo yêu cầu của thí sinh, chỉ mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký, dự kiến từ ngày 16/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

- Lệ phí ôn thi: 2.200.000đ/ thí sinh

5.5. Thời gian thi tuyển: dự kiến từ ngày 05/12/2020 đến ngày 06/12/2020.

6. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: dự kiến 50-60 chỉ tiêu

* Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, số 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. Điện thoại: 08.35190320, 0918.630.609 (ThS. Lê Thế Bắc). Email: sdh@hcmuc.edu.vn hoặc truy cập địa chỉ website: http://www.hcmuc.edu.vn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                    

                                                                                                                                                            (đã ký)

  • Bộ GDĐT;
  • Bộ VH,TT-DL;                     
  • Như kính gửi;  (để phối hợp)

- Lưu: VT, ĐT-QLKHHTQT.                                                                                                        Nguyễn Thế Dũng

 

                                                                     

 

 

Từ khóa: