Quy định về quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

01
01
'70

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

                                     Số: 15/QyĐ  ĐHVH HCM                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

QUY ĐỊNH

Về quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

 
   

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh quy định quy trình và thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:

  1. Bảo vệ sơ bộ luận văn

Học viên phải nộp về phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (phòng ĐT,QLKH-HTQT):

+ Đơn xin bảo vệ luận văn có chữ ký xác nhận đồng ý cho phép bảo vệ của người hướng dẫn khoa học.

+ 03 bản luận văn đóng bìa mềm (in 02 mặt trên giấy A4);

Phòng ĐT,QLKH-HTQT sẽ kiểm tra các điều kiện đủ để bảo vệ luận văn của học viên.

- Trường hợp học viên không đủ điều kiện bảo vệ luận văn: Phòng ĐT,QLKH-HTQT sẽ thông báo lại cho học viên những vấn đề cần bổ sung (bằng văn bản).

- Trường hợp học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn: Phòng ĐT,QLKH-HTQT liên hệ với khoa chuyên môn để tổ chức hội đồng chấm sơ bộ luận văn cho học viên.

Thành phần hội đồng chấm sơ bộ gồm có 3 người (chủ tịch, phản biện và thư ký), có trình độ từ tiến sỹ trở lên. Trong đó, ủy viên phản biện phải là người có chuyên môn phù hợp với đề tài học viên nghiên cứu.

Hội đồng bảo vệ sơ bộ tiến hành đánh giá chung về sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; cấu trúc và hàm lượng khoa học của luận văn; kết luận của hội đồng bảo vệ sơ bộ.

- Sau khi tiến hành buổi bảo vệ sơ bộ cho học viên

+ Nếu luận văn của học viên được thông qua tại hội đồng bảo vệ sơ bộ, tùy mức độ sửa chữa, học viên được Hội đồng quy định thời gian cho việc chỉnh sửa luận văn. Sau khi học viên chỉnh sửa xong luận văn, phòng ĐT,QLKH-HTQT đề xuất Hiệu trưởng cho học viên được bảo vệ chính thức.

+ Nếu luận văn của học viên chưa được thông qua bảo vệ sơ bộ, học viên phải tiến hành chỉnh sửa luận văn theo ý kiến của Hội đồng, sau đó bảo vệ lại cấp sơ bộ.

  1. Bảo vệ chính thức luận văn

(đối với học viên đã được thông qua bảo vệ sơ bộ và đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ sơ bộ)

- Học viên nộp cho phòng ĐT,QLKH-HTQT 05 bản luận văn đóng bìa mềm đã chỉnh sửa theo những đóng góp của Hội đồng bảo vệ sơ bộ (nếu có);

- Phòng ĐT,QLKH-HTQT tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cấp Trường cho học viên;

- Phòng ĐT,QLKH-HTQT xây dựng kế hoạch bảo vệ, thông báo cho học viên đến nhận lịch bảo vệ luận văn và hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi bảo vệ.

- Chuyên viên phòng ĐT,QLKH-HTQT chuyển luận văn cho các thành viên Hội đồng chấm luận văn đọc và viết nhận xét trước khi bảo vệ.

- Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/TT-BGD-ĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hoàn chỉnh luận văn: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản và quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Học viên nộp lại luận văn cho phòng ĐT,QLKH-HTQT trước khi in và đóng bìa cứng.

- Về cách thức in ấn và đóng cuốn:

Học viên tự thực hiện việc in và đóng cuốn theo yêu cầu của phòng ĐT,QLKH-HTQT, đáp ứng yêu cầu về màu sắc bìa, thể thức trình bày nội dung luận văn theo quy định. Sau khi in và đóng cuốn, học viên nộp 01 bản cho trung tâm Thông tin thư viện Trường, 01 bản cho phòng ĐT,QLKH-HTQT (đính kèm 01 file mềm, 01 bản giải trình sửa chữa) là những thủ tục cần thiết để xem xét làm thủ tục đề nghị cấp phát bằng thạc sĩ.

Phòng ĐT,QLKH-HTQT không nhận luận văn của các học viên trình bày không đúng quy định

3. Những quy định của nhà Trường đối với học viên

- Có bài nghiên cứu khoa học hoặc công trình khoa học

Cộng điểm tối đa 0,5 điểm vào điểm tổng đạt được của luận văn bảo vệ chính thức cho các công trình nghiên cứu khoa học

+ Công trình khoa học là các đề tài nghiên cứu các cấp mà tác giả là chủ nhiệm hoặc tham gia đã được nghiệm thu, nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn.

+ Bài đăng tạp chí nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn được đăng toàn văn trên tạp chí khoa học của các trường đại học, các viện nghiên cứu thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn có chỉ số ISSN hoặc bài tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành trở lên đã xuất bản có chỉ số ISBN hoặc giấy chứng nhận đăng toàn văn bài báo của ban biên tập các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo.

Cộng điểm tối đa 0,5 điểm vào luận văn bảo vệ chính thức đối với các học viên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt khoa học, các buổi hội thảo chuyên đề, tọa đàm khoa học, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, bảo vệ luận văn thạc sĩ chính thức (tham dự 01 buổi được cộng 0,1 điểm),….có xác nhận của đơn vị tổ chức.

- Lệ phí bảo vệ luận văn sơ bộ và chính thức

Học viên phải đóng lệ phí bảo vệ sơ bộ: 1.000.000đ

+ Bảo vệ luận văn chính thức đúng thời hạn quy định

Nhà Trường hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội đồng bảo vệ chính thức.

+ Bảo vệ luận văn chính thức quá thời hạn quy định

Từ tháng thứ 7 đến tháng 12, học viên phải đóng mức học phí tương đương 1/2 năm học phí đào tạo sau đại học hiện hành.

Từ tháng thứ 13 cho đến hết thời gian cho phép gia hạn theo quy định, học viên phải đóng mức học phí tương đương 1,5 năm học phí đào tạo sau đại học hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Lưu: VT, P.ĐT,QLKH&HTQT,

P.KT&ĐBCLGD

 

   HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

   Nguyễn Thế Dũng

 

 

Từ khóa: